VANNSTAND OG TEMPERATUR I TRYSILELVA

Rett vannstand og temperatur i luft og vann er to avgjørende nøkler for et vellykket fluefiske. Her er en guide til forventede temperatur og vannstand i Trysilelva for mai måned.

Som lesere av denne bloggen vet, arbeider jeg med et prosjekt for å dokumentere det som etter mange år har blitt min hjemme elv, den fabelaktige Trysilelva. Prosjektet går ut på å dokumentere insektlivet og de viktige faktorene som påvirker fiskelykken i Trysilelva.

Jeg har fra før laget et klekkekart som du finner her.

Naturlig nok hører gode klimatiske og hydrologiske data med i et slikt prosjekt. Med god hjelp fra Metereologisk Institutt og NVE har jeg fått tilgang data for Trysilelva og områdene rundt.

Jeg velger å presentere noen av dataene nå, da det kan ha interesse for fiskere i området. I denne omgang presenterer jeg to diagrammer som viser forventet vannstand og forventet temperatur for området.

Grunnlagsdataene er samlet inn ved METs og NVEs målestasjoner. Beregningene har jeg selv utført i den hensikt å forsøke å lage en forventningsverdi for vannstand og temperatur i Trysilelva, samt et øvre og nedre intervall for  observasjonene.

Som for alle statistiske beregninger er det knyttet usikkerhet til slike forventningsverdier, spesielt på klimatiske data. Grunnlaget for værdataene er døgnobservasjoner på Mosanden fra 1993. Grunnlaget for vannstanden er døgndata fra NVEs målestasjon i Nybergsund fra 1908.

Det betyr at de statistiske beregningene er signifikante innenfor en sikkerhetsmargin på 95 prosent. Men, grafene må leses med all mulig varsomhet. Værsvingninger er ikke normalfordelte, slik at de lineære statistiske modellene som ligger til grunn for disse beregningene har redusert treffsikkerhet.

Vannstand og temperatur i Trysilelva – slik leser du grafene

Den midterste linjen i både temperatur- og vannstandsgrafen er forventet temperatur eller vannstand på en gitt dag i mai. Fordi det er usikkerhet knyttet til dette estimatet har jeg beregnet et forventet øvre og nedre svingeintervall for temperaturen og vannstanden. Dette er indikert med den øvre og nedre stiplede linjen i grafen.

Om jeg ikke er helt på bærtur, og husker feil fra statistikkpensumet fra studietiden, kan vi med 95 prosent sannsynlighet si at temperatur eller vannstand vil ligge mellom den øvre og nedre stiplede linjen.

Videre arbeid med prosjektet

Hvorfor gjør jeg dette? Kommende vinter kommer jeg til å koble egne dagboknotater fra området, med klimatiske og hydrologiske data fra Trysilelva for å kjøre statistiske analyser på dem. Kanskje klarer jeg å finne ut av hvordan temperatur i luft, vann, vind, nedbør og temperatur påvirker fiskelykken i elven.

Jeg vil til å publisere oversikter som dette for juni, juli, august og september før hver måned i fiskesesongen.

1 reply
  1. Juan says:

    Thank you for such a great post! The “mean girl” mentality, coupled with so many’s quest to rise to the top of the outdoor industry; be the next big star; has often left me with a bad taste in my mouth. Seems as though while many want to use their status as a woman in the outdoors as their “hook” so to speak, they definitely do not want to truly empower or assist other women to become proficient in outdoor sports. In fact I see them tearing others down regularly. Behavior such as that has more than once caused me to consider retiring and walking away from it all. We should be helping other women, not behaving like the mean girls table in the high school cafeteria. Thank you again for bring this issue out in the open.

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *